I. Všeobecné ustanovenia

1.V elektronickom obchodnom dome aplplus.sk (ďalej len"obchod") plne rešpektujeme vaše súkromie.V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta.V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím.Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č.52/1998 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.Spoločnosť Apl plus sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

II. Údaje,ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník uvádzate pri registrácii v obchode nasledujúce údaje:

1.Ako fyzická osoba :meno a priezvisko,Úplnú poštovú adresu,Kontaktné informácie (telefónne číslo,e-mailovú adresu,prípadne faxové číslo) .Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho.Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar ku komunikácii s vami a predovšetkým za účelom správnej doddávky tovaru.

2.Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť následujúce údaje o firme:Obchodné meno,Meno a priezvisko kontaktnej osoby,Úplnú poštovú adresu,Kontaktné informácie : (telefónne číslo,e-mailovú adresu,faxové číslo) IČO,IČ DPH (ak ste platcami DPH) .Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie,vyhotoviť potrebný daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

3.Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe v aplplus.sk znovu,sú uložené v našej chránenej databáze pred zneužitím.

III. Údaje,ktoré zadávate pri platbe

1.Obchod ponúka celý rad spôsobov platby,spôsobov úhrady za váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať.Príkladom môže byť platba pomocou kreditných kariet,platba prevodom elektronickou cestou z účtu v niektorých bankách a podobne.Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb neprichádza obchod ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o vaších kreditných kartách,účtoch a autorizačných údajov do systému Internet bankingu vašej banky.Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi vami a vašou bankou.

IV. Poskytovanie vaších osobných údajov iným

1.Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom  s výnimkou partnerov zabezpečujúci platobný styk,ktorými môžu byť napr.banky,spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne a to vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitým týchto služieb.

2.Prevádzkovateľ obchodu nepredáva,neprijíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.

3.Prevádzkovateľ obchodu poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrné štatistické informácie o zákazníkoch,návštevnosti,obrate a ďalšie súvisiace údaje,avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu,ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

V. Údaje o vašej činnosti v aplplus.sk

1.Počas vášho používania obchodu sú zhromažďované vaše objednávky,to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru,vybavovanie reklamácií a podobne.

2.Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

VI. Záverečné ustanovenia

1.APL plus s.r.o. ako prevádzkovateľ obchodu si váži vašu dôveru a chráni vaše osobné dáta pred zneužitím.

2.Informácie zhromažďujeme preto,aby sme skvalitnili naše služby.Neposkytujeme ich tretím stranám.

3.Používaním obchodu ,resp.vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vaších nákupoch.Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadné zmeny pravidiel budú publikované,takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.