I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou APL plus s.r.o., Strojnícka 10, Prešov 080 01, IČO :36492604, DIČ DPH : SK2021801804 Oddiel : Sro,vložka číslo : 14835/P uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.aplplus.sk  /ďalej len obchod/

2.Kupujúci sa rozumie fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia alebo právnická osoba,ktorá po vlastnej autorizácií odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom,zozname objednaného tovaru  z ponuky  obchodu a celková cena objednávky spracovaný systémom obchodu.

4.Všeobecné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka,uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1.Minimálna cena nákupu  je 100 euro s DPH

2.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.

3.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

4.Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5.Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu  /množstvo,cena,náklady na prepravu,vzdialenosť a pod / predovšetkým pri cene vyššej ako 166 euro žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom napr.telefonicky alebo písomne.V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim,prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

6.Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166 euro požadovať od kupujúceho platbu vopred zálohovou faktúrou,platbou cez elektronické bankovníctvo,ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

7.Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná zmluva elektronická objednávka sa v tomto prípade riadi touto zmluvou,ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

8.Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. /Po 12 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať/ .Kupujúci objednávku môže stornovať v prípade,že je registrovaný v systéme obchodu v sekcii objednávky v prípade,že objednáva ako neregistrovaný.O možnosti bude informovaný elektronickou poštou systémom na elektrotechnickú adresu uvedenú v objednávke.

9.K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z. z.. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom obale.

10.Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

III.Dodacie podmienky a termíny

1.Miesto plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko /sídlo/ alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu  alebo vo formulári objednávky.Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov /Slovenská pošta,kuriérska spoločnosť/ alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami resp.na základe dohody s kupujúcim  /možnosť výberu pri zadaní objednávky/ bude tovar pripravený u prevádzkovateľa,kde si ho kupujúci preberie do 7-ich dní po výzve od prevádzkovateľa obchodu.

2.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu,prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenaia kúpnej sumy v plnej výške

4.Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe /t.j.spravidla do 10-tich dní/ po prijatí elektronickej objednávky.Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch  dlhšia,maximálne však do 15-tich kalendárnych dní.Nedodanie tovaru do 28 dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

5.Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch,s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena a platby

1.Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru /na dobierku,od kuriéra,u prevádzkovateľa/ prípadne v termíne uvednom na zálohovej faktúre alebo pri zaslaní objednávky pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

2.Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku,je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

3.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred /nastavením systému obchodu/ ,predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl.II odsek 5 týchto pravidiel.

4.V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred,prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

V. Záruka,reklamácie,doklady

1.Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady,ktoré sa k tovaru vzťahujú,to znamená : Faktúru-daňový doklad,Dodací /záručný/ list prevádzkovateľa,Záručný list výrobcu /ak ho výrobca tovaru poskytuje/

2.Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste /dodací list slúži zároveň ako záručný list/ ,ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3.Prevádzkovateľ zodpovedá za závady,ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu,funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe,montáži alebo inštalácii vykonanej pracovníkom prevádzkovateľa.

4.Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou,neprimeraným zaobchádzaním,použitím či inštaláciou,ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou,elektrostatickým výbojom alebo na závady spôsobené nadmerný mechanickým opotrebením.Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti,živelnej katastrofy,násilného poškodenia,poveternostných podmienok alebo prevádzkov v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu tovaru osobou,ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom zmocnená.

VI. Zľavy,poštovné,balné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Listová zásielka - Slovenská pošta - 1,80 euro  /malý objem do 500g./

Balík - Slovenská pošta -cenník služieb platný od 1.8.2009

Prepravnou spoločnosťou DPD a ich cenníkom služieb

Prehľad možných spôsobou platby:

Dobierkou

Hotovosťou

Bankový prevodom pred doručením tovaru / uhrádzajte až keď vám zašleme originál faktúru mailom alebo faxom nakoľko je potrebné prideliť číslo faktúry aby ste ho mohli použiť ako variabilný symbol /.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou,ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodným objednávok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3.Vzťahy medzi oboma stranami,ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4.Prípadné spory medzi stranami,ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán,rozhodne príslušný súd.

Platné od 01.07.2009